Algemene voorwaarden Powerbrains versie 1.0

Artikel 1. Definities

 1. PowerBrains: gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62610325.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met PowerBrains een Overeenkomst heeft afgesloten.
 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Dienst: de activiteit(en) die PowerBrains voor Opdrachtgever zal verrichten, zoals in de Overeenkomst gespecificeerd, waaronder
  beheer van accounts van sociale media sites.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen PowerBrains en Opdrachtgever, krachtens welke PowerBrains de Dienst zal
  uitvoeren/leveren.
 6. Website: www.powerbrains.nl

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

 1. PowerBrains zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding
  verschuldigd zal zijn. Deze offerte wordt per email toegestuurd. Als Opdrachtgever akkoord is met de offerte stuurt Opdrachtgever
  zijn akkoord als antwoord op de offerte mail of een ondertekende offerte, vanaf dan komt de Overeenkomst tot stand.
 2. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft PowerBrains het recht de prijzen hierop aan te passen.
 3. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden
  zijn voor PowerBrains alleen bindend indien en voor zover deze door PowerBrains uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 6. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
  1. de Overeenkomst;
  2. de eventuele bijlagen;
  3. deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. PowerBrains spant zich in de Dienst naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en
  vakmanschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft PowerBrains het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zullen alleen met instemming van Opdrachtgever worden doorberekend.
 3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan 2 PowerBrains aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan PowerBrains beschikbaar worden gesteld. Denk hierbij aan gebruikersnamen en wachtwoorden om toegang te kunnen krijgen tot sociale media sites welke in beheer zijn van Opdrachtgever en door Opdrachtgever bij PowerBrains in beheer worden gegeven of relevante informatie/content welke door PowerBrains als basis zal worden gebruikt om Dienst te kunnen uitvoeren.

Artikel 4. Social Media en thema kanalen

 1. Opdrachtgever geeft PowerBrains een machtiging om in naam van Opdrachtgever accounts aan te maken bij social media sites (waaronder bijv. Twitter en Facebook). Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, is PowerBrains hiertoe slechts gemachtigd na aparte toestemming van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever geeft PowerBrains een machtiging om de in lid 4.1 genoemde accounts in naam van Opdrachtgever te beheren en configureren. Dit houdt tevens in dat PowerBrains namens Opdrachtgever zal reageren op gebruikers van de te beheren social media sites.
 3. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat PowerBrains geen garantie kan gegeven ten aanzien van het aantal volgers (op Twitter), aantal fans (op Facebook) dan wel het aantal gebruikers op andere Sociale media. PowerBrains zal zich inspannen om het aantal volgers, fans en bezoekers ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.

Artikel 5. Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst tussen PowerBrains en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur zoals in offerte staat vermeld en vanaf het moment dat de Overeenkomst schriftelijk/via email door Opdrachtgever is aanvaard. Zonder schriftelijke opzegging door PowerBrains dan wel Opdrachtgever, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode.
 2. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft PowerBrains het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten dan wel te beëindigen (zulks ter keuze van PowerBrains) zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van PowerBrains op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 3. Indien Opdrachtgever de toegang van PowerBrains tot de sociale media sites ontneemt, welke in beheer waren gegeven bij
  PowerBrains , blijft de betalingsverplichting van Opdrachtgever jegens PowerBrains bestaan.

Artikel 6. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle prijzen op de Website, brochures, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van PowerBrains zijn onder voorbehoud van programmeer en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. PowerBrains is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. PowerBrains zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is PowerBrains gerechtigd de gehanteerde prijzen, indien het een Duurovereenkomst betreft, jaarlijks, met maximaal het percentage van 4% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

 1. PowerBrains zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal maandelijks bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag aan PowerBrains voldoen.
 2. Na het verstrijken van veertien dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door PowerBrains.
 3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door PowerBrains.
 4. PowerBrains kan verlangen dat de Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient
  PowerBrains hiervoor te machtigen.
 5. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft PowerBrains het recht om administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bovendien is het gehele bedrag voor de resterende contractstermijn door PowerBrains direct opeisbaar.
 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 8. In bovenstaande gevallen heeft PowerBrains voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
 9. PowerBrains is steeds gerechtigd, alvorens de Overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat Opdrachtgever voldoende zekerheid verstrekt dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen kan en zal nakomen. Zekerheid
  verstrekken kan door middel van, maar niet uitsluitend, het vestigen van een pandrecht ten gunste van PowerBrains.

Artikel 8. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken,
  adviezen van PowerBrains, teksten, afbeeldingen en software berusten uitsluitend bij PowerBrains of diens licentiegevers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken.

Artikel 9. Kansspel

 1. Opdrachtgever garandeert dat hij voldoet aan de wet, en dan in het bijzonder aan de Wet op de kansspelen en de Gedragscode promotionele kansspelen en de Wet op de kansspelbelasting. Opdrachtgever is aanbieder van het kansspel en garandeert dat hij ook als aanbieder genoemd wordt bij het kansspel. Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor de aangifte en afdracht van de kansspelbelasting.
 2. Opdrachtgever vrijwaart PowerBrains voor enige aanspraak of aanslag van een derde waaronder tevens maar niet uitsluitend begrepen de belastingdienst, indien Opdrachtgever handelt of juist niet handelt in strijd met lid 1 van dit artikel.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van PowerBrains voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare
  tekortkoming in de nakoming door PowerBrains van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van PowerBrains, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000 euro (exclusief BTW).
 2. De totale aansprakelijkheid van PowerBrains voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van
  zaken zal in geen geval meer bedragen dan 50.000 euro per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 3. Aansprakelijkheid van PowerBrains voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
  besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in artikel 9 lid 1 en 9 lid 2 genoemde gevallen rust op PowerBrains geen enkele aansprakelijkheid voor
  schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 9.1 tot en met 9.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van PowerBrains.
 5. De aansprakelijkheid van PowerBrains wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever PowerBrains onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en PowerBrains ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PowerBrains in staat is adequaat te reageren.
 6. PowerBrains is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Zie artikel 11 voor overmacht.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij PowerBrains meldt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart PowerBrains voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst.

Artikel 11. Overmacht

 1. PowerBrains is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop PowerBrains geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PowerBrains niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, DenialofService of Distributed Denial of Service attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat PowerBrains door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van PowerBrains kan worden gevergd.
 3. PowerBrains kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover PowerBrains ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PowerBrains gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 12. Personeel

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en PowerBrains voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van PowerBrains in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PowerBrains. Onder werknemers van PowerBrains worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van PowerBrains.

Artikel 13. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. PowerBrains behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website, per elektronische berichtgeving of schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij PowerBrains heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor Opdrachtgever van kracht blijven.

Artikel 14. Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Alkmaar.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.
  Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. De door PowerBrains ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever is er mee akkoord dat PowerBrains de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen, zonder instemming van Opdrachtgever, aan een derde kan overdragen. Indien Opdrachtgever de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen wilt overdragen aan een derde, dan is schriftelijke instemming van PowerBrains vereist.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.